ESF INNOVE projekt „Tagasi tööle!“ 


 

SA INNOVE rahastatud projekt „Tagasi tööle!“ viiakse läbi perioodil 1.04.2017–31.03.2019. Projekti sihtrühm hõlmab Harjumaa, Ida-Virumaa, Valgamaa, Võrumaa, Põlvamaa ja Viljandimaa eesti ja vene keelt kõnelevaid töötuid. Projekti kaasatakse kokku 200 inimest.

Projekti eesmärgiks on pikaajaliste töötute tööturule toomine – taastada sihtrühma sotsiaalne suutlikkus, tõsta inimeste eneseusku ja motivatsiooni ning aidata inimesed tagasi tööturule. Nii rahvusvahelised kui ka Eesti esimesed kogemused näitavad, et üks paremaid lahendusi töötute tööturule toomiseks on tööklubide vorm. Tööklubis toimuvad toimetulekukoolitused koos praktiliste õppuste ja videotreeningutega, mida toetab pidev omavaheline suhtlus ja vastastikune toetus. Projekti raames käivitatakse 10 regionaalset tööklubi: Harjumaal, Ida-Virumaal, Valgamaal, Võrumaal, Põlvamaal ja Viljandimaal.

Sihtrühma suhtes rakendatakse individuaalset lähenemist, mis lähtub iga töötu spetsiifilisest olukorrast, tema vajadustest ja võimetest. Iga töölesoovija tööturule toomine toimub individuaalse tegevuskava alusel, mis valmistab teda ette tööotsinguteks, annab vajalikke teadmisi ja oskusi, aitab ületada passiivsust ja madalat enesehinnangut. Iga sihtrühma liige täidab tööotsija päevikut, mis kaardistab tema tegevusi projektis osalemisel, toob välja spetsiifilised probleemid ja takistused töö otsimisel. Järjepidev päeviku tätimine on töötule oluline eneseanalüüsi seisukohalt. Samas on päevik väärtuslik lähtematerjal nõustajatele ja tugiisikule/mentorile sihtrühma liikme nõustamisel ja suunamisel.

Sihtrühma konkurentsivõime suurendamiseks pakutakse projektis osalejatele vastavalt vajadusele koolitusi: arvutiõpet, eesti keele ja erialakoolitusi, mille käigus inimesed uuendavad oma tööalast kompetentsusti, ning psühholoogilist- ja karjäärinõustamist, mis aitab selgemalt teadvustada ja tõhusamalt rakendada inimese individuaalseid eeldusi, võimalusi ja kogemusi. Sihtrühma liikmed läbivad tööpraktika kuni kolme erineva tööandja juures, et veenduda, kuivõrd antud eriala ja tulevane töökoht neile sobivad.

Eesmärgiga kindlustada sihtrühma tööturule toomine rakendatakse tugiisikute/mentorite süsteemi, kelle ülesandeks on aidata sihtrühma liikmel otsida ja leida tööd, pakkuda tuge tööeluga kohanemisel.

 

Projekt viiakse läbi nelja partnerorganisatsiooni koostöös: Rakendaja MTÜ Eesti Avatud Ühiskonna Instituut on tegelenud töötute tööturule toomise alaste teenuste osutamisega alatesaastast 2009. MTÜ-s Eesti Avatud Ühiskonna Instituut töötavad spetsialistid, kes omavad põhjalikke teadmiseid ja praktilisi kogemusi töötute sh pikaajaliselt tööturult eemale jäänud inimeste sotsiaalse suutlikkuse ja konkurentsivõime suurendamiseks, on koostanud juhendmaterjale ja käsiraamatuid, korraldanud spetsialistidele koolitusi jms

Partner MTÜ EV Koolitus, juhindudes kreedost „Teadmised on edukuse võti“, on viimase 15 aasta jooksul pakkunud keelte- ja arvutikursusi ning erinevaid erialakoolitusi nii eesti, kui vene keeles täiskasvanutele üle Eesti. MTÜ EV Koolitus ülesandeks projektis on korraldada venekeelseid tööklubisid, keelte- ja arvutikursusi ning erinevaid erialakoolitusi.

Partner Tercare OÜ alustas oma tegevust 2007 aastal, põhiliseks tegevusvaldkonnaks on nõustamine, koolitused ja konsultatsioonid. Tercare OÜ ülesandeks projektis on korraldada eestikeelseid tööklubisid, keelte- ja arvutikursusi ning erinevaid erialakoolitusi.

Partner MTÜ Talent Management and Development Centre missiooniks on toetada töörõõmu ja inimeste professionaalset arengut, tarka ja inimesi väärtustavat juhtimist ning inimestele pakutavate teenuste kvaliteedi tõusu paranemist.  MTÜ Talent Management and Development Centre viib projektis läbi karjääri- ja psühholoogilist nõustamist ning pakub tugiisikute teenust nii eesti- kui venekeelsetele tööotsijatele.

ESF ja SA INNOVE toetavad projekti 302 207,13 euroga.
Talent Management and Development Centre